Grondaanvraag

Iedereen met de Surinaamse nationaliteit heeft het recht om een domeingrond aan te vragen. Dit kunt u doen bij het Domeinkantoor.

Aanvraag
Om een stuk domeingrond aan te vragen richt u een verzoekschrift aan de Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

Procedure
Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een strookje waar uw LAD nummer op staat. De Dienst der Domeinen zal vervolgens, afhankelijk van het doel, advies inwinnen bij: de Districtscommissaris van het district waar de grond gelegen is, de Dienst Grondinspectie en enkele ministeries. Afhankelijk van de binnengekomen adviezen wordt er een conceptbeschikking gemaakt, en bij gunstige adviezen een concept Bereidverklaring die naar de minister wordt gestuurd ter goedkeuring. De Bereidverklaring zal worden verstrekt aan de aanvrager.

Verplichtingen
In de Bereidverklaring staan een aantal verplichtingen genoemd waar u aan moet voldoen: het betalen van ontsluitingskosten; het betalen van de verschuldigde leges en zegelrechten; de grond laten opmeten en afbakenen door een erkende landmeter; het laten maken van een uitmetingskaart in viervoud. Hier krjigt u 6 maanden de tijd voor.

Voor meer informatie over o.a. een verzoekschrift, vereiste documenten, de procedure kunt u terecht bij de website van de overheid.

Voordat u een stuk grond gaat aanvragen wilt u misschien eerst meer informatie over: de perceelkaarten, het wegennet, de lozingen, de infrastrctuur en andere zaken die van belang zijn bij het aanvragen van een stuk grond. U kunt hiervoor terecht bij het Grondregistratie en Landinformatiesysteem, beter bekend als GLIS.